MobileControl.GetAttribute(String) Metoda

Definicja

Pobiera określoną właściwość atrybutu z formantu.Retrieves the specified attribute property from the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 System::String ^ GetAttribute(System::String ^ name);
protected string GetAttribute (string name);
member this.GetAttribute : string -> string
Protected Function GetAttribute (name As String) As String

Parametry

name
String

String, który określa nazwę atrybutu formantu serwera.A String that specifies the name of the server control attribute.

Zwraca

String

String reprezentujący wartość określonego atrybutu; Jeśli żaden atrybut o określonym name istnieje, a następnie null.A String representing the value of the specified attribute; if no attribute with the specified name exists, then null.

Implementuje

Uwagi

Metoda GetAttribute zwraca atrybuty przechowywane we właściwości CustomAttributes.The GetAttribute method returns attributes stored in the CustomAttributes property. Jeśli CustomAttributes jest null, GetAttribute również zwróci null.If CustomAttributes is null, then GetAttribute will also return null.

Dotyczy

Zobacz też