MobileControl.GetTemplate(String) Metoda

Definicja

Zwraca szablon o podanej nazwie.Returns the template with the specified name. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual System::Web::UI::ITemplate ^ GetTemplate(System::String ^ templateName);
public virtual System.Web.UI.ITemplate GetTemplate (string templateName);
abstract member GetTemplate : string -> System.Web.UI.ITemplate
override this.GetTemplate : string -> System.Web.UI.ITemplate
Public Overridable Function GetTemplate (templateName As String) As ITemplate

Parametry

templateName
String

Nazwa określonego szablonu.The name of the specified template.

Zwraca

ITemplate

Szablon o określonej nazwie.The template with the specified name.

Uwagi

Zwraca null czy formant nie jest szablonem lub jeśli szablon nie istnieje w wybranym zestawie szablonów.Returns null if the control is not templated, or if the template does not exist in the selected template set.

Dotyczy

Zobacz też