MobileControl.InnerText Właściwość

Definicja

Zwraca tekst wewnątrz kontrolki.Returns the text inside the control. Wewnętrzny tekst może być kombinacją tekstu z formantów podrzędnych.The inner text might be a combination of text from child controls. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 property System::String ^ InnerText { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected string InnerText { get; set; }
member this.InnerText : string with get, set
Protected Property InnerText As String

Wartość właściwości

Tekst wewnątrz kontrolki.The text inside the control.

Wyjątki

tekst wewnętrzny zawiera Tagi znaczników w czasie wykonywania, a kontrolka pochodna nie zezwala na używanie tagów znaczników w tekście wewnętrznym.the inner text contains markup tags at run time, and the derived control does not allow markup tags in inner text.

Wartość użyta do ustawienia tej właściwości zawiera nowe znaki wiersza, a kontrolka pochodna nie zezwala na wiele wierszy tekstu.the value used to set this property contains new line characters and the derived control does not allow multiple lines of text.

Dotyczy

Zobacz też