MobileControl.IsTemplated Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt MobileControl ma aktywny zestaw szablonów.Gets a value indicating whether a MobileControl object has an active template set. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property bool IsTemplated { bool get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool IsTemplated { get; }
member this.IsTemplated : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsTemplated As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, Jeśli kontrolka ma aktywny zestaw szablonów; w przeciwnym razie false.true if the control has an active template set; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Aby można było traktować szablon, obiekt musi mieć <DeviceSpecific > elementu z elementem <Choice > , który został pomyślnie oceniony dla urządzenia docelowego.To be considered templated, an object must have a <DeviceSpecific> element with a <Choice> element successfully evaluated for the target device. Wybrany wybór musi mieć zdefiniowane szablony.The selected choice must have templates defined.

Dotyczy

Zobacz też