MobileControl.LoadPrivateViewState(Object) Metoda

Definicja

Ładuje stan widoku prywatnego.Loads private view state. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 virtual void LoadPrivateViewState(System::Object ^ state);
protected virtual void LoadPrivateViewState (object state);
abstract member LoadPrivateViewState : obj -> unit
override this.LoadPrivateViewState : obj -> unit
Protected Overridable Sub LoadPrivateViewState (state As Object)

Parametry

state
Object

Bieżący stan widoku formantu.Current view state of the control.

Dotyczy

Zobacz też