MobileControl.OnDataBinding(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void OnDataBinding(EventArgs ^ e);
protected override void OnDataBinding (EventArgs e);
override this.OnDataBinding : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnDataBinding (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs object that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też