MobileControl.RemovedControl(Control) Metoda

Definicja

Wywołuje się po usunięciu formantu podrzędnego z kolekcji Controls obiektu Control.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void RemovedControl(System::Web::UI::Control ^ control);
protected override void RemovedControl (System.Web.UI.Control control);
override this.RemovedControl : System.Web.UI.Control -> unit
Protected Overrides Sub RemovedControl (control As Control)

Parametry

control
Control

Control, który został usunięty.The Control that has been removed.

Dotyczy

Zobacz też