MobileControl.Render(HtmlTextWriter) Metoda

Definicja

Wysyła zawartość kontrolki serwera do podanego obiektu HtmlTextWriter, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void Render(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer);
protected override void Render (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer);
override this.Render : System.Web.UI.HtmlTextWriter -> unit
Protected Overrides Sub Render (writer As HtmlTextWriter)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

Obiekt HtmlTextWriter, który odbiera zawartość kontrolki serwera.The HtmlTextWriter object that receives the server control content.

Dotyczy

Zobacz też