MobileControl.SkinID Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator skórki, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets the ID of the skin to apply to the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ SkinID { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override sealed string SkinID { get; set; }
member this.SkinID : string with get, set
Public Overrides NotOverridable Property SkinID As String

Wartość właściwości

String

Pusty obiekt String.An empty String object.

Atrybuty

Wyjątki

Podjęto próbę ustawienia właściwości SkinID.An attempt to set the SkinID property is made.

Uwagi

Klasa MobileControl nie obsługuje motywów.The MobileControl class does not support theming. Jeśli zostanie podjęta próba ustawienia właściwości SkinID, zostanie zgłoszony wyjątek NotSupportedException.If an attempt to set the SkinID property is made, a NotSupportedException exception is thrown.

Dotyczy

Zobacz też