MobileControl.Style Właściwość

Definicja

Pobiera styl formantu.Gets the style of the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::Style ^ Style { System::Web::UI::MobileControls::Style ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected internal virtual System.Web.UI.MobileControls.Style Style { get; }
member this.Style : System.Web.UI.MobileControls.Style
Protected Friend Overridable ReadOnly Property Style As Style

Wartość właściwości

Style

Styl formantu.The style of the control.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też