MobileControl.StyleReference Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odwołanie do właściwości stylu kontrolki.Gets or sets a reference to the style properties for a control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::String ^ StyleReference { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.Design.MobileControls.Converters.StyleReferenceConverter))]
public virtual string StyleReference { get; set; }
member this.StyleReference : string with get, set
Public Overridable Property StyleReference As String

Wartość właściwości

String

Odwołanie do właściwości stylu kontrolki.A reference to the style properties for a control.

Atrybuty

Uwagi

Wartość właściwości StyleReference musi być właściwością Name obiektu Style.The value of the StyleReference property must be the Name property of a Style object. Właściwości StyleReference można używać do udostępniania stylów w kontrolkach przy użyciu dziedziczenia lub przy użyciu właściwości StyleReference arkusza stylów.You can use the StyleReference property to share styles across controls, either by using inheritance or by using the StyleReference property of a style sheet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację stylów.For more information, see the Styles documentation. Aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy styl, zobacz Tworzenie nowych stylów.To find out how to create a new style, see Creating New Styles.

Dotyczy

Zobacz też