MobileControl.IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetAttribute(String, String) .For a description of this member, see SetAttribute(String, String). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual void System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute(System::String ^ name, System::String ^ value) = System::Web::UI::IAttributeAccessor::SetAttribute;
void IAttributeAccessor.SetAttribute (string name, string value);
abstract member System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute : string * string -> unit
override this.System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute : string * string -> unit
Sub SetAttribute (name As String, value As String) Implements IAttributeAccessor.SetAttribute

Parametry

name
String

Nazwa określająca atrybut, który ma zostać ustawiony.The name specifying the attribute to be set.

value
String

Wartość, która ma zostać ustawiona.The value to be set.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy MobileControl wystąpienie jest rzutowane do IAttributeAccessor interfejsu.It can be used only when the MobileControl instance is cast to an IAttributeAccessor interface.

Dotyczy

Zobacz też