MobileControl.IAttributeAccessor.SetAttribute(String, String) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetAttribute(String, String).For a description of this member, see SetAttribute(String, String). {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual void System.Web.UI.IAttributeAccessor.SetAttribute(System::String ^ name, System::String ^ value) = System::Web::UI::IAttributeAccessor::SetAttribute;
void IAttributeAccessor.SetAttribute (string name, string value);
Sub SetAttribute (name As String, value As String) Implements IAttributeAccessor.SetAttribute

Parametry

name
String

Nazwa określająca atrybut, który ma zostać ustawiony.The name specifying the attribute to be set.

value
String

Wartość, która ma zostać ustawiona.The value to be set.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie MobileControl jest rzutowane na interfejs IAttributeAccessor.It can be used only when the MobileControl instance is cast to an IAttributeAccessor interface.

Dotyczy

Zobacz też