MobileControl.TrackViewState Metoda

Definicja

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane we właściwości ViewState formantu serwera.Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's ViewState property. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void TrackViewState();
protected override void TrackViewState ();
override this.TrackViewState : unit -> unit
Protected Overrides Sub TrackViewState ()

Dotyczy