MobileControl.VisibleWeight Właściwość

Definicja

Pobiera przybliżoną wagę kontrolki w znakach.Gets the approximate weight of the control, in characters. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property int VisibleWeight { int get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual int VisibleWeight { get; }
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.VisibleWeight : int
Public Overridable ReadOnly Property VisibleWeight As Integer

Wartość właściwości

Int32

Przybliżona waga kontrolki w znakach.The approximate weight of the control, in characters.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość jest używana na potrzeby dzielenia na strony.This property is used for form pagination. Wartość-1 oznacza, że należy użyć domyślnej wagi dla elementu.A value of -1 indicates that the default weight for the element must be used. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa stronicowania.For further information, see Pagination Support.

Dotyczy

Zobacz też