MobileListItem.Value Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość znajdującą się w elemencie listy.Gets or sets the value contained in the list item. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Value { get; set; }
member this.Value : string with get, set
Public Property Value As String

Wartość właściwości

String

Wartość znajdująca się w elemencie listy.The value contained in the list item. Wartość domyślna to null.The default is null.

Uwagi

Jeśli ta właściwość jest null, wywołanie pobrania wartości zwróci wartość właściwości Text.If this property is null, a call to retrieve the value returns the value of the Text property.

Dotyczy

Zobacz też