MobileListItemCollection Klasa

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Reprezentuje kolekcję obiektów MobileListItem i służy do przechowywania elementów kontrolki List i kontrolki SelectionList.Represents a collection of MobileListItem objects, and is used to hold the items of a List control and a SelectionList control. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public ref class MobileListItemCollection : System::Web::UI::MobileControls::ArrayListCollectionBase, System::Web::UI::IStateManager
public class MobileListItemCollection : System.Web.UI.MobileControls.ArrayListCollectionBase, System.Web.UI.IStateManager
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public class MobileListItemCollection : System.Web.UI.MobileControls.ArrayListCollectionBase, System.Web.UI.IStateManager
type MobileListItemCollection = class
  inherit ArrayListCollectionBase
  interface IStateManager
Public Class MobileListItemCollection
Inherits ArrayListCollectionBase
Implements IStateManager
Dziedziczenie
MobileListItemCollection
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak manipulować elementami w obiekcie MobileListItem za pomocą klasy MobileListItemCollection.The following code example shows how you manipulate items in the MobileListItem object through the MobileListItemCollection class. Kod używa indeksu wybranego elementu we właściwości SelectionList.Items.The code uses the selected item's index into the SelectionList.Items property.

<%@ Page Language="C#" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  public void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    if (!IsPostBack)
    {
      Label1.Text = "Select an item";

      // Create and fill an array list.
      ArrayList listValues = new ArrayList();
      listValues.Add("One");
      listValues.Add("Two");
      listValues.Add("Three");

      // Bind the array to the list.
      SelList1.DataSource = listValues;
      SelList1.DataBind();

      // Set the SelectType.
      SelList1.SelectType =
        System.Web.UI.MobileControls.ListSelectType.Radio;
    }
    else
    {
      if (SelList1.SelectedIndex > -1)
      {
        // To show the selection, use the Selection property.
        Label1.Text = "Your selection is " +
          SelList1.Selection;

        // Or, show the selection by using 
        // the MobileListItemCollection class.
        // Get the index of the selected item
        int idx = SelList1.SelectedIndex;
        Label2.Text = "You have selected " +
          SelList1.Items[idx].Text;

        // Insert a copy of the selected item
        MobileListItem mi = SelList1.Selection;
        Label3.Text = "The index of your selection is " + 
          mi.Index.ToString();
        SelList1.Items.Insert(idx, 
          new MobileListItem(mi.Text + " Copy"));
      }
      else
      {
        Label1.Text = "No items selected";
      }
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server">
    <mobile:Label id="Label1" runat="server" 
      Text="Show a list" />
    <mobile:Label id="Label2" runat="server" />
    <mobile:Label id="Label3" runat="server" />
    <mobile:SelectionList runat="server" 
      id="SelList1" />
    <mobile:Command id="Command1" runat="server" 
      Text=" OK " />
  </mobile:form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  Public Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If Not IsPostBack Then
      Label1.Text = "Select an item"

      ' Create and fill an array list.
      Dim listValues As New ArrayList()
      listValues.Add("One")
      listValues.Add("Two")
      listValues.Add("Three")

      ' Bind the array to the list.
      SelList1.DataSource = listValues
      SelList1.DataBind()

      ' Set the SelectType.
      SelList1.SelectType = ListSelectType.Radio
    Else
      If (SelList1.SelectedIndex > -1) Then
        ' To show the selection, use the Selection property.
        Label1.Text = "Your selection is " & _
          SelList1.Selection.Text

        ' Or, show the selection by using 
        ' the MobileListItemCollection class.
        ' Get the index of the selected item
        Dim idx As Integer = SelList1.SelectedIndex
        Label2.Text = "You have selected " & _
          SelList1.Items(idx).Text

        ' Insert a copy of the selected item
        Dim mi As MobileListItem = SelList1.Selection
        Label3.Text = "The index of your selection is " & _
          mi.Index.ToString()
        SelList1.Items.Insert(idx, _
          New MobileListItem(mi.Text + " Copy"))
      Else
        Label1.Text = "No items selected"
      End If
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http:'www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server">
    <mobile:Label id="Label1" runat="server" 
      Text="Show a list" />
    <mobile:Label id="Label2" runat="server" />
    <mobile:Label id="Label3" runat="server" />
    <mobile:SelectionList runat="server" 
      id="SelList1" />
    <mobile:Command id="Command1" runat="server" 
      Text=" OK " />
  </mobile:form>
</body>
</html>

Uwagi

Uzyskiwanie dostępu do właściwości Items kontrolki List lub właściwości Items kontrolki SelectionList pobiera obiekt MobileListItemCollection.Accessing the Items property of a List control or the Items property of a SelectionList control retrieves a MobileListItemCollection object. Możesz dodawać lub usuwać elementy z kolekcji w czasie wykonywania.You can add or remove items from the collection at run time.

Obiekt MobileListItemCollection dziedziczy po interfejsie ICollection.A MobileListItemCollection object inherits from the ICollection interface.

Konstruktory

MobileListItemCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MobileListItemCollection.Initializes a new instance of the MobileListItemCollection class. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

MobileListItemCollection(ArrayList)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MobileListItemCollection przy użyciu podanej tablicy.Initializes a new instance of the MobileListItemCollection class using the provided array. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Właściwości

Count

Zwraca liczbę elementów w kolekcji.Returns the number of elements in a collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)
IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether a collection is read-only. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)
IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest synchronizowana.Gets a value indicating whether a collection is synchronized. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja śledzi zmiany stanu widoku.Gets a value indicating whether the collection is tracking changes to view state. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Item[Int32]

Pobiera MobileListItem element w kolekcji według indeksu.Gets a MobileListItem item in the collection by index. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Items

Pobiera lub ustawia kolekcję elementów w obiekcie listy tablic.Gets or sets the collection of items in an array list object. Wartością domyślną jest Empty.The default value is Empty. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)
SyncRoot

Zwraca obiekt SyncRoot dla kolekcji.Returns the SyncRoot object for the collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)

Metody

Add(MobileListItem)

Dodaje element na końcu kolekcji.Adds an item to the end of a collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Add(String)

Dodaje element do końca kolekcji z podanym ciągiem jako właściwością Text.Adds an item to the end of a collection with the provided string as the Text property. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Clear()

Czyści kolekcję.Clears the collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Contains(MobileListItem)

Pobiera wartość wskazującą, czy dany element jest zawarty w kolekcji.Gets a value indicating whether the given item is contained in the collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy z kolekcji do tablicy, rozpoczynając od danego indeksu.Copies the items in the collection to an array, starting at the given index. Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.Intended for internal use only. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetAll()

Pobiera elementy w określonej kolekcji jako pojedynczą tablicę obiektów MobileListItem.Gets the items in the specified collection as a single array of MobileListItem objects. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

GetEnumerator()

Pobiera moduł wyliczający dla kolekcji.Retrieves an enumerator for the collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

(Odziedziczone po ArrayListCollectionBase)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(MobileListItem)

Pobiera indeks określonego elementu w obiekcie MobileListItemCollection.Gets the index of the specified item in a MobileListItemCollection object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Insert(Int32, MobileListItem)

Dodaje element do określonej lokalizacji w kolekcji.Adds an item to the specified location in the collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Insert(Int32, String)

Dodaje element do określonej lokalizacji w kolekcji.Adds an item to the specified location in the collection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

LoadViewState(Object)

Ładuje stan widoku zapisany wcześniej w kolekcji.Loads the collection's previously saved view state. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(MobileListItem)

Usuwa element o określonej wartości.Removes the item with the specified value. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Remove(String)

Usuwa element o określonej wartości.Removes the item with the specified value. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

RemoveAt(Int32)

Usuwa element pod określonym indeksem.Removes the item at the specified index. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

SaveViewState()

Zapisuje zmiany stanu widoku kontrolki serwera do Object.Saves the changes to a server control's view state to a Object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

SetAll(MobileListItem[])

Ustawia tablicę MobileListItem obiektów jako MobileListItemCollection.Sets the array of MobileListItem objects as the MobileListItemCollection. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje, że kolekcja śledzi zmiany stanu widoku.Instructs the collection to track changes to its view state. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Jawne implementacje interfejsu

IStateManager.IsTrackingViewState

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsTrackingViewState.For a description of this member, see IsTrackingViewState. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LoadViewState(Object).For a description of this member, see LoadViewState(Object). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.SaveViewState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SaveViewState().For a description of this member, see SaveViewState(). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.TrackViewState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz TrackViewState().For a description of this member, see TrackViewState(). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable na IQueryable.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też