ObjectList.Commands Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję poleceń w obiekcie ObjectList.Gets the collection of commands in the ObjectList object. Początkowo kolekcja jest pusta.Initially, the collection is empty. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::ObjectListCommandCollection ^ Commands { System::Web::UI::MobileControls::ObjectListCommandCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerDefaultProperty)]
public virtual System.Web.UI.MobileControls.ObjectListCommandCollection Commands { get; }
member this.Commands : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListCommandCollection
Public Overridable ReadOnly Property Commands As ObjectListCommandCollection

Wartość właściwości

Kolekcja poleceń na liście obiektów.The collection of commands in the object list.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też