ObjectList.Fields Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję jawnie zdefiniowanych pól w klasie ObjectListFieldCollection.Gets the collection of explicitly defined fields in the ObjectListFieldCollection class. {1>Ten interfejs API jest nieaktualny.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::ObjectListFieldCollection ^ Fields { System::Web::UI::MobileControls::ObjectListFieldCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.Web.UI.PersistenceMode(System.Web.UI.PersistenceMode.InnerDefaultProperty)]
public virtual System.Web.UI.MobileControls.ObjectListFieldCollection Fields { get; }
member this.Fields : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListFieldCollection
Public Overridable ReadOnly Property Fields As ObjectListFieldCollection

Wartość właściwości

Kolekcja jawnie zdefiniowanych pól dla kontrolki lista obiektów.The collection of explicitly defined fields for the object list control.

Atrybuty

Uwagi

Można dodawać lub usuwać pola w kolekcji przy użyciu metod Add, AddAt, Removei RemoveAt klasy ObjectListFieldCollection.You can add or remove fields in the collection by using the Add, AddAt, Remove, and RemoveAt methods of the ObjectListFieldCollection class.

Dotyczy

Zobacz też