ObjectList.HasItemCommandHandler Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ObjectList kontrolka ma zarejestrowana procedura obsługi zdarzeń dla odpowiedniego ItemCommand zdarzenia.Gets a value indicating whether the ObjectList control has an event handler registered for the appropriate ItemCommand event. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property bool HasItemCommandHandler { bool get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool HasItemCommandHandler { get; }
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.HasItemCommandHandler : bool
Public ReadOnly Property HasItemCommandHandler As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kontrolka lista obiektów ma procedurę obsługi zdarzeń zarejestrowana dla odpowiedniego ItemCommand zdarzenia; w przeciwnym razie false .true if the object list control has an event handler registered for the appropriate ItemCommand event; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też