ObjectList.ItemSelect Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy użytkownik wybierze element z widoku listy.Occurs when a user selects an item from a list view. {1>Ten interfejs API jest nieaktualny.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 event System::Web::UI::MobileControls::ObjectListSelectEventHandler ^ ItemSelect;
public event System.Web.UI.MobileControls.ObjectListSelectEventHandler ItemSelect;
member this.ItemSelect : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListSelectEventHandler 
Public Custom Event ItemSelect As ObjectListSelectEventHandler 

Uwagi

To zdarzenie jest wywoływane przed wywołaniem ShowItemCommands zdarzenia.This event is called before the ShowItemCommands event is called.

Dotyczy

Zobacz też