ObjectListCommand.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę polecenia.Gets the name of the command. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

Nazwa polecenia.The name of the command.

Uwagi

Nazwa jest podawana w zdarzeniu, które jest generowane, gdy użytkownik wybierze polecenie.The name is provided in the event that is generated when the user selects a command.

Dotyczy

Zobacz też