ObjectListCommand.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę polecenia. Ten interfejs API jest nieaktualny. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia ASP.NET aplikacji mobilnych, zobacz Witryny usługi Mobile Apps & z ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa polecenia.

Uwagi

Nazwa jest podana w zdarzeniu, które jest generowane, gdy użytkownik wybierze polecenie.

Dotyczy

Zobacz też