ObjectListCommand.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tekst, który ma być wyświetlany w poleceniu.Gets or sets the text that is to appear in the command. Wartość domyślna to pusty ciąg.The default is an empty string. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set
Public Property Text As String

Wartość właściwości

Tekst, który ma być wyświetlany w poleceniu.The text that is to appear in the command.

Uwagi

Właściwość Text można określić przy użyciu atrybutu Text lub jako tekstu wewnętrznego.The Text property can be specified by using the Text attribute, or as inner text. Jeśli właściwość Text jest określona w obu metodach, tekst wewnętrzny zawsze ma pierwszeństwo.If the Text property is specified in both ways, the inner text always takes precedence. Jeśli jednak Właściwość Text jest programowo ustawiona, tekst wewnętrzny zostanie automatycznie usunięty, a nowo ustawiona właściwość ma pierwszeństwo.However, if the Text property is programmatically set, the inner text is automatically removed and the newly set property takes precedence.

Dotyczy

Zobacz też