ObjectListCommandCollection.IndexOf(String) Metoda

Definicja

Zwraca indeks polecenia, którego nazwa jest określonym ciągiem.Returns the index of the command whose name is the specified string. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 int IndexOf(System::String ^ s);
public int IndexOf (string s);
member this.IndexOf : string -> int
Public Function IndexOf (s As String) As Integer

Parametry

s
String

Ciąg do wyszukania w kolekcji.A string to search for in the collection.

Zwraca

Int32

Indeks polecenia, którego nazwa jest określonym ciągiem.The index of the command whose name is the specified string.

Uwagi

Zwraca indeks polecenia, którego Name Właściwość jest ciągiem określonym przez parametr s.Returns the index of the command whose Name property is the string specified by the s parameter. Jeśli w kolekcji nie znaleziono pasujących elementów, IndexOf Metoda zwróci wartość-1.If matching items are not found in the collection, the IndexOf method returns -1.

Dotyczy

Zobacz też