ObjectListCommandCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa polecenie o określonym indeksie.Removes the command at the specified index. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
member this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Numer indeksu polecenia do usunięcia.The index number of the command to remove.

Dotyczy

Zobacz też