ObjectListCommandCollection.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje zmiany stanu widoku kontrolki serwera na Object .Saves the changes to a server control's view state to an Object. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 System::Object ^ SaveViewState();
protected object SaveViewState ();
member this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Function SaveViewState () As Object

Zwraca

Object

A Object , który zawiera informacje o stanie widoku.A Object that contains the view-state information.

Dotyczy