ObjectListCommandCollection.IStateManager.TrackViewState Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz TrackViewState() .For a description of this member, see TrackViewState(). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState() = System::Web::UI::IStateManager::TrackViewState;
void IStateManager.TrackViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
Sub TrackViewState () Implements IStateManager.TrackViewState

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectListCommandCollection wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the ObjectListCommandCollection instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też