ObjectListDataBindEventArgs(ObjectListItem, Object) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ObjectListDataBindEventArgs.Initializes a new instance of the ObjectListDataBindEventArgs class. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 ObjectListDataBindEventArgs(System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItem ^ item, System::Object ^ dataItem);
public ObjectListDataBindEventArgs (System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem item, object dataItem);
new System.Web.UI.MobileControls.ObjectListDataBindEventArgs : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem * obj -> System.Web.UI.MobileControls.ObjectListDataBindEventArgs
Public Sub New (item As ObjectListItem, dataItem As Object)

Parametry

item
ObjectListItem

Inicjuje ListItem.Initializes ListItem.

dataItem
Object

Inicjuje DataItem.Initializes DataItem.

Uwagi

Ten konstruktor tworzy nowy obiekt ObjectListDataBindEventArgs, inicjując właściwości ListItem i DataItem odpowiednio wartości parametrów listItem i dataItem.This constructor creates a new ObjectListDataBindEventArgs object, initializing the ListItem and DataItem properties with the values of the listItem and dataItem parameters, respectively.

Dotyczy

Zobacz też