ObjectListDataBindEventArgs.ListItem Właściwość

Definicja

Pobiera ListItem, który wygenerował zdarzenie.Gets the ListItem that generated the event. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItem ^ ListItem { System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItem ^ get(); };
public System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem ListItem { get; }
member this.ListItem : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem
Public ReadOnly Property ListItem As ObjectListItem

Wartość właściwości

ListItem, który wygenerował zdarzenie.The ListItem that generated the event.

Dotyczy

Zobacz też