ObjectListField.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę określonego obiektu.Gets or sets the name of the specified object. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string (""). {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa pola listy obiektów.The name of the object list field.

Uwagi

Można użyć właściwości Name lub DataField, aby znaleźć pojedyncze pole w jego kolekcji nadrzędnej za pomocą metody IndexOf.You can use either the Name or DataField property to find an individual field within its parent collection by using the IndexOf method.

Uwaga

Metoda IndexOf zwraca pierwsze zgodne pole; w związku z tym ważne jest, aby użyć unikatowych nazw pól.The IndexOf method returns the first matching field; therefore, it is important that you use unique field names.

Dotyczy

Zobacz też