ObjectListField.IStateManager.SaveViewState Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SaveViewState().For a description of this member, see SaveViewState(). {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual System::Object ^ System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState() = System::Web::UI::IStateManager::SaveViewState;
object IStateManager.SaveViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
override this.System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
Function SaveViewState () As Object Implements IStateManager.SaveViewState

Zwraca

Object

Obiekt IDictionary zawierający dane stanu bieżącego widoku.An IDictionary object containing the current view state data.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie ObjectListField jest rzutowane na interfejs IStateManager.It can be used only when the ObjectListField instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też