ObjectListFieldCollection.Add(ObjectListField) Metoda

Definicja

Dodaje pole do końca kolekcji.Adds a field to the end of the collection. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void Add(System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^ field);
public void Add (System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField field);
member this.Add : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField -> unit
Public Sub Add (field As ObjectListField)

Parametry

field
ObjectListField

ObjectListField do dodania na końcu kolekcji.The ObjectListField to add to the end of the collection.

Uwagi

Ta metoda jest niedostępna w interfejsie IObjectListFieldCollection tylko do odczytu.This method is not available in the read-only IObjectListFieldCollection interface. Dodanie pola do kolekcji pól na liście obiektów zmienia zachowanie powiązania danych kontrolki i wymaga ponownego powiązania danych z formantem.Adding a field to the field collection of an object list changes the data-binding behavior of the control and requires you to bind data to the control again.

Dotyczy

Zobacz też