ObjectListFieldCollection.AddAt(Int32, ObjectListField) Metoda

Definicja

Dodaje pole w lokalizacji w kolekcji określonej przez parametr index.Adds a field at the location in the collection specified by the index parameter. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void AddAt(int index, System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^ field);
public void AddAt (int index, System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField field);
member this.AddAt : int * System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField -> unit
Public Sub AddAt (index As Integer, field As ObjectListField)

Parametry

index
Int32

Lokalizacja w kolekcji, do której należy dodać pole.The location in the collection at which to add the field.

field
ObjectListField

Pole, które ma zostać dodane w określonej lokalizacji w kolekcji.The field to add at the specified location in the collection.

Uwagi

Wartość-1 parametru index określa, że pole jest dodawane na końcu kolekcji.A value of -1 for the index parameter specifies that the field is added to the end of the collection.

Dodanie pola do pól na liście obiektów powoduje zmianę zachowania powiązania danych kontrolki i wymaga ponownego powiązania danych z formantem.Adding a field to the fields of an object list changes the data-binding behavior of the control, and requires you to bind data to the control again.

Dotyczy

Zobacz też