ObjectListFieldCollection.GetAll Metoda

Definicja

Zwraca elementy w określonej kolekcji jako pojedynczą tablicę ObjectListItem obiektów.Returns the items in the specified collection as a single array of ObjectListItem objects. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual cli::array <System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^> ^ GetAll();
public System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField[] GetAll ();
abstract member GetAll : unit -> System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField[]
override this.GetAll : unit -> System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField[]
Public Function GetAll () As ObjectListField()

Zwraca

ObjectListField[]

Elementy w określonej kolekcji jako pojedynczą tablicę ObjectListItem obiektów.The items in the specified collection as a single array of ObjectListItem objects.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też