ObjectListFieldCollection.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy kolekcja śledzi zmiany stanu widoku.Indicates whether the collection tracking its view state changes. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 property bool IsTrackingViewState { bool get(); };
protected bool IsTrackingViewState { get; }
member this.IsTrackingViewState : bool
Protected ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true w przypadku śledzenia zmian stanu widoku; w przeciwnym razie false .true if tracking its view state changes; otherwise, false.

Dotyczy