ObjectListFieldCollection.Remove(ObjectListField) Metoda

Definicja

Usuwa określone pole.Removes the specified field. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void Remove(System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^ field);
public void Remove (System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField field);
member this.Remove : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField -> unit
Public Sub Remove (field As ObjectListField)

Parametry

field
ObjectListField

Pole, które ma zostać usunięte.The field to remove.

Uwagi

Niedostępne w IObjectListFieldCollection interfejsie.Not available in the IObjectListFieldCollection interface.

Usunięcie pola z pól listy obiektów powoduje zmianę zachowania powiązania danych kontrolki i wymaga ponownego powiązania danych z formantem.Removing a field from the fields of an object list changes the data-binding behavior of the control, and requires you to bind data to the control again.

Dotyczy

Zobacz też