ObjectListFieldCollection.SetAll(ObjectListField[]) Metoda

Definicja

Ustawia tablicę ObjectListItem obiektów jako ObjectListFieldCollection .Sets the array of ObjectListItem objects as the ObjectListFieldCollection. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void SetAll(cli::array <System::Web::UI::MobileControls::ObjectListField ^> ^ value);
public void SetAll (System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField[] value);
member this.SetAll : System.Web.UI.MobileControls.ObjectListField[] -> unit
Public Sub SetAll (value As ObjectListField())

Parametry

value
ObjectListField[]

ObjectListItemTablica.The ObjectListItem array.

Dotyczy

Zobacz też