ObjectListFieldCollection.IStateManager.SaveViewState Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SaveViewState() .For a description of this member, see SaveViewState(). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual System::Object ^ System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState() = System::Web::UI::IStateManager::SaveViewState;
object IStateManager.SaveViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
override this.System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState : unit -> obj
Function SaveViewState () As Object Implements IStateManager.SaveViewState

Zwraca

Object

Zwraca obiekt zawierający zmiany elementu ViewState lub null .Returns either an object containing the ViewState changes or null.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectListFieldCollection wystąpienie jest rzutowane do IStateManager interfejsu.It can be used only when the ObjectListFieldCollection instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też