ObjectListFieldCollection.IStateManager.SaveViewState Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SaveViewState().For a description of this member, see SaveViewState(). Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

 virtual System::Object ^ System.Web.UI.IStateManager.SaveViewState() = System::Web::UI::IStateManager::SaveViewState;
object IStateManager.SaveViewState ();
Function SaveViewState () As Object Implements IStateManager.SaveViewState

Zwraca

Zwraca obiekt zawierający zmiany elementu ViewState lub null.Returns either an object containing the ViewState changes or null.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy wystąpienie ObjectListFieldCollection jest rzutowane na interfejs IStateManager.It can be used only when the ObjectListFieldCollection instance is cast to an IStateManager interface.

Dotyczy

Zobacz też