ObjectListItemCollection.GetAll Metoda

Definicja

Zwraca tablicę wszystkich elementów w ObjectListItem kolekcji.Returns an array of all the items in the ObjectListItem collection. Ten interfejs API jest nieaktualny.This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & sitess with ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 cli::array <System::Web::UI::MobileControls::ObjectListItem ^> ^ GetAll();
public System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem[] GetAll ();
member this.GetAll : unit -> System.Web.UI.MobileControls.ObjectListItem[]
Public Function GetAll () As ObjectListItem()

Zwraca

ObjectListItem[]

Tablica wszystkich elementów w ObjectListItem kolekcji.An array of all the items in the ObjectListItem collection.

Dotyczy

Zobacz też