PagedControl.LoadItems Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy formant jest niestandardowo podzielony na strony i wymaga większej ilości danych.Occurs when a control is custom-paginated and needs more data. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 event System::Web::UI::MobileControls::LoadItemsEventHandler ^ LoadItems;
public event System.Web.UI.MobileControls.LoadItemsEventHandler LoadItems;
member this.LoadItems : System.Web.UI.MobileControls.LoadItemsEventHandler 
Public Custom Event LoadItems As LoadItemsEventHandler 

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać właściwości ItemsPerPage, aby renderować osiem elementów listy elementów 200 na stronę.The following example shows how to use the ItemsPerPage property to render eight items of a 200-item list per page.

<%@ Page Language="C#" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  // Called by the List whenever it needs new items
  private void LoadNow(object sender, LoadItemsEventArgs e)
  {
    int j = e.ItemIndex;
    int estItemSize = 110;

    // Get the optimum page weight for the device
    int wt = Form1.Adapter.Page.Adapter.OptimumPageWeight;
    // Get the number of items per page
    List1.ItemsPerPage = wt / estItemSize;
 
    // Clear the current items
    List1.Items.Clear();

    // Build a section of the array
    ArrayList arr= new ArrayList();
    for (int i = 1; i <= e.ItemCount; i++)
    {
      int v = i + j;
      arr.Add((v.ToString() + " List Item"));
    }

    // Assign the array to the list
    List1.DataSource = arr;
    List1.DataBind();
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:Form id="Form1" runat="server" Paginate="true">
    <mobile:List id="List1" runat="server" 
      ItemCount="200" onLoadItems="LoadNow" />
  </mobile:Form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  ' Called by the List whenever it needs new items
  Private Sub LoadNow(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As LoadItemsEventArgs)
    
    Dim i, j As Integer
    i = 0
    j = e.ItemIndex
    Dim estItemSize As Integer = 110

    ' Get the optimum page weight for the device
    Dim wt As Integer = _
      form1.Adapter.Page.Adapter.OptimumPageWeight
    ' Get the number of items per page
    List1.ItemsPerPage = wt / estItemSize

    ' Clear the current items
    List1.Items.Clear()
    
    ' Build a section of the array
    Dim arr As New ArrayList()
    For i = 1 To e.ItemCount
      arr.Add(j + i)
    Next
    
    ' Assign the array to the list
    List1.DataSource = arr
    List1.DataBind()
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
  <mobile:form id="form1" runat="server" Paginate="true">
    <mobile:List id="List1" runat="server" 
      ItemCount="200" onLoadItems="LoadNow" 
      ItemsPerPage="8" />
  </mobile:form>
</body>
</html>

Uwagi

Gdy kontrolka jest na poziomie niestandardowym, nie można jawnie powiązać kontrolki.When control is custom-paginated, you do not explicitly bind the control. Po rozpoczęciu stronicowania kontrolka wywołuje to zdarzenie, wskazując, jakie część danych jest wymagana.After pagination, the control raises this event, indicating what part of the data is required. Aplikacja może obsłużyć to zdarzenie i powiązać kontrolę z wymaganymi danymi.The application can handle this event and bind the control with the required data.

Dotyczy

Zobacz też