PagedControl.PaginateRecursive(ControlPager) Metoda

Definicja

Dzieli formant i jego elementy podrzędne.Paginates the control and its children. Wywoływana wewnętrznie przez ASP.NET.Called internally by ASP.NET. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 override void PaginateRecursive(System::Web::UI::MobileControls::ControlPager ^ pager);
public override void PaginateRecursive (System.Web.UI.MobileControls.ControlPager pager);
override this.PaginateRecursive : System.Web.UI.MobileControls.ControlPager -> unit
Public Overrides Sub PaginateRecursive (pager As ControlPager)

Parametry

pager
ControlPager

NoneNone

Dotyczy