PagedControl.SavePrivateViewState Metoda

Definicja

Zapisuje wszystkie zmiany stanu widoku prywatnego, które wystąpiły od momentu załadowania strony z trwałości.Saves any private view-state changes that have occurred since the page was loaded from persistence. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override System::Object ^ SavePrivateViewState();
protected override object SavePrivateViewState ();
override this.SavePrivateViewState : unit -> obj
Protected Overrides Function SavePrivateViewState () As Object

Zwraca

Object

Brak.None.

Dotyczy