PagedControl.VisibleWeight Właściwość

Definicja

Pobiera przybliżoną wagę kontrolki w znakach.Gets the approximate weight of the control, in characters. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property int VisibleWeight { int get(); };
public override int VisibleWeight { get; }
member this.VisibleWeight : int
Public Overrides ReadOnly Property VisibleWeight As Integer

Wartość właściwości

Int32

Brak.None.

Dotyczy