SelectionList.ItemDataBind Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy element na liście jest powiązany z danymi.Occurs when an item in the list is bound to data. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 event System::Web::UI::MobileControls::ListDataBindEventHandler ^ ItemDataBind;
public event System.Web.UI.MobileControls.ListDataBindEventHandler ItemDataBind;
member this.ItemDataBind : System.Web.UI.MobileControls.ListDataBindEventHandler 
Public Custom Event ItemDataBind As ListDataBindEventHandler 

Uwagi

Gdy element w kontrolce SelectionList jest tworzony i powiązany z danymi, ten program obsługi zdarzeń ustawia właściwości elementu listy z dowolnych wyrażeń.When an item in a SelectionList control is created and data-bound, this event handler sets the properties of the list item from arbitrary expressions.

Element w kontrolce SelectionList jest typu MobileListItem.An item in a SelectionList control is of type MobileListItem.

To zdarzenie jest wywoływane, ponieważ każdy element źródła danych jest powiązany.This event is raised as each data source item is bound. Jest to najlepszy czas filtrowania lub grupowania elementów kolekcji MobileListItemCollection przy użyciu właściwości Text lub Value.This is the best time to filter or group items of the MobileListItemCollection collection, by using the Text or Value property.

Dotyczy

Zobacz też