Style.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę określonego obiektu.Gets or sets the name of the specified object. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string (""). {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa określonego obiektu.The name of the specified object.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też