Style Klasa

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Organizuje charakterystykę stylu kontrolki mobilnej ASP.NET.Organizes style characteristics of an ASP.NET mobile control. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public ref class Style : ICloneable, System::Web::UI::IParserAccessor, System::Web::UI::IStateManager, System::Web::UI::MobileControls::ITemplateable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))]
[System.Obsolete("The System.Web.Mobile.dll assembly has been deprecated and should no longer be used. For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=157231.")]
public class Style : ICloneable, System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IStateManager, System.Web.UI.MobileControls.ITemplateable
type Style = class
  interface IParserAccessor
  interface ITemplateable
  interface IStateManager
  interface ICloneable
Public Class Style
Implements ICloneable, IParserAccessor, IStateManager, ITemplateable
Dziedziczenie
Style
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje trzy style zdefiniowane przez użytkownika w obiekcie StyleSheet.The following example demonstrates three user-defined styles in a StyleSheet object. Obiekt SelectionList zawiera trzy wartości, które odpowiadają trzem zdefiniowanym stylom.A SelectionList object holds three values that correspond to the three defined styles. Zdarzenie polecenia OnClick wywołuje funkcję SelectStyle, która zmienia właściwość StyleReference obiektu TextView.The OnClick command event calls the SelectStyle function, which changes the StyleReference property of the TextView object.

<%@ Page Language="C#" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  void SelectStyle(object sender, EventArgs e)
  {
    // Retrieve the style name as a string.
    String myStyle = SelectionList1.Selection.ToString();
    // Match the style name and apply the style to TextView1.
    switch (myStyle)
    {
      case "hot":
        TextView1.StyleReference = "Style1";
        break;
      case "medium":
        TextView1.StyleReference = "Style2";
        break;
      case "mild":
        TextView1.StyleReference = "Style3";
        break;
    }
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
<mobile:StyleSheet id="StyleSheet1" runat="server">
  <mobile:Style font-size="Large" font-name="Arial" font-bold="true"
    forecolor="red" font-italic="true" backcolor="#E0E0E0" 
    wrapping="wrap" name="Style1">
  </mobile:Style>
  <mobile:Style font-size="Normal" font-name="Arial" font-bold="false" 
    forecolor="Blue" font-italic="true" backcolor="blue" 
    wrapping="NoWrap" name="Style2">
  </mobile:Style>
  <mobile:Style font-size="Small" font-name="Arial Narrow" 
    font-bold="false" forecolor="Green" font-italic="false" 
    backcolor="Green" wrapping="NoWrap" name="Style3">
  </mobile:Style>
</mobile:StyleSheet>
<mobile:form id="Form1" runat="server">
  <mobile:Label id="Label1" runat="server" Text="Today's Special" 
    StyleReference="title" />
  <mobile:TextView id="TextView1" runat="server" 
    StyleReference="Style1">
    Chili
  </mobile:TextView>
  <mobile:SelectionList runat="server" id="SelectionList1">
    <item Text="hot" Value="hot"/>
    <item Text="medium" Value="medium"/>
    <item Text="mild" Value="mild"/>
  </mobile:SelectionList>
  <mobile:Command runat="server" Text="Select Style" 
    OnClick="SelectStyle" />
  </mobile:form>
</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" 
  Inherits="System.Web.UI.MobileControls.MobilePage" %>
<%@ Register TagPrefix="mobile" 
  Namespace="System.Web.UI.MobileControls" 
  Assembly="System.Web.Mobile" %>

<script runat="server">
  Private Sub SelectStyle(ByVal sender As Object, _
    ByVal e As EventArgs)
    
    ' Retrieve the style name as a string
    Dim myStyle As String = SelectionList1.Selection.ToString()
    ' Match the style name and apply the style to TextView1
    Select Case myStyle
      Case "hot"
        TextView1.StyleReference = "Style1"
      Case "medium"
        TextView1.StyleReference = "Style2"
      Case "mild"
        TextView1.StyleReference = "Style3"
    End Select
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<body>
<mobile:StyleSheet id="StyleSheet1" runat="server">
  <mobile:Style font-size="Large" font-name="Arial" font-bold="true"
    forecolor="red" font-italic="true" backcolor="#E0E0E0" 
    wrapping="wrap" name="Style1">
  </mobile:Style>
  <mobile:Style font-size="Normal" font-name="Arial" font-bold="false" 
    forecolor="Blue" font-italic="true" backcolor="blue" 
    wrapping="NoWrap" name="Style2">
  </mobile:Style>
  <mobile:Style font-size="Small" font-name="Arial Narrow" 
    font-bold="false" forecolor="Green" font-italic="false" 
    backcolor="Green" wrapping="NoWrap" name="Style3">
  </mobile:Style>
</mobile:StyleSheet>

<mobile:form id="Form1" runat="server">
  <mobile:Label id="Label1" runat="server" Text="Today's Special" 
    StyleReference="title" />
  <mobile:TextView id="TextView1" runat="server" 
    StyleReference="Style1">
    Chili
  </mobile:TextView>
  <mobile:SelectionList runat="server" id="SelectionList1">
    <item Text="hot" Value="hot"/>
    <item Text="medium" Value="medium"/>
    <item Text="mild" Value="mild"/>
  </mobile:SelectionList>
  <mobile:Command ID="Command1" runat="server" Text="Select Style" 
    OnClick="SelectStyle" />
  </mobile:form>
</body>
</html>

Uwagi

Klasa bazowa Style zawiera charakterystyki stylu wspólne dla wszystkich kontrolek przenośnych.The base Style class contains style characteristics common to all mobile controls. Klasy dziedziczące z klasy Style zawierają dodatkowe cechy stylu specyficzne dla ich skojarzonej kontrolki.Classes that inherit from the Style class contain additional style characteristics specific to their associated control.

Ze względu na różnorodność urządzeń obsługiwanych przez kontrolki mobilne, wszystkie właściwości stylu są poradnikiem i mogą być Niehonorowane w zależności od możliwości urządzenia docelowego.Due to the diversity of devices supported by mobile controls, all style properties are advisory, and might or might not be honored depending on the capabilities of the target device.

Konstruktory

Style()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Style.Initializes a new instance of the Style class. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Pola

AlignmentKey

Reprezentuje klucz używany do pobierania Alignment ustawienia Style.Represents the key used to retrieve the Alignment setting of the Style. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

BackColorKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów dla właściwości BackColor.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for BackColor property. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

BoldKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów służącego do ustawiania właściwości Bold Font.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for setting the Bold property of the Font. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

FontNameKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów dla właściwości Name właściwości Font.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for the Name property of the Font property. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

FontSizeKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów dla właściwości Size właściwości Font.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for the Size property of the Font property. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ForeColorKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów dla właściwości ForeColor.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for the ForeColor property. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ItalicKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów dla właściwości Italic właściwości Font.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for the Italic property of the Font property. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

WrappingKey

Klucz służący do pobierania stylu z osadzonego arkusza stylów dla Wrapping.The key for retrieving the style from the embedded style sheet for Wrapping. Używane wewnętrznie przez ASP.NET.Used internally by ASP.NET. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Właściwości

Alignment

Pobiera lub ustawia określone wyrównanie stylu.Gets or sets the specified alignment for the style. Wartością domyślną jest NotSet.The default value is NotSet. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

BackColor

Pobiera lub ustawia określony kolor tła dla stylu.Gets or sets the specified background color for the style. Wartością domyślną jest Empty.The default value is Empty. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Control

Zwraca silnie wpisaną odwołanie do powiązanej kontrolki.Returns a strongly typed reference to the associated control. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

DeviceSpecific

Pobiera lub ustawia konstrukcję DeviceSpecific/Choice skojarzoną z kontrolką.Gets or sets the DeviceSpecific/Choice construct associated with the control. Metoda dostępu zwraca null, jeśli taka konstrukcja nie istnieje.The accessor returns null if no such construct exists. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Font

Zwraca obiekt FontInfo, który zawiera informacje o czcionce dotyczące formantu.Returns a FontInfo object that contains font information about the control. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ForeColor

Pobiera lub ustawia określony kolor pierwszego planu dla stylu.Gets or sets the specified foreground color for the style. Zazwyczaj ta właściwość ustawia kolor tekstu.Typically, this property sets the color for the text. Wartością domyślną jest Empty.The default value is Empty. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IsTemplated

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt Style ma aktywny zestaw szablonów.Gets a value indicating whether a Style object has an active template set. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt Style zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value indicating whether the Style object is saving changes to its view state. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Item[Object, Boolean]

Zwraca styl, za pomocą parametru klucza, z lub bez dziedziczenia.Returns the style, through the key parameter, with or without using inheritance. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Item[Object]

Zwraca styl za pośrednictwem parametru klucza z lub bez dziedziczenia.Returns the style through the key parameter, with or without using inheritance. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę określonego obiektu.Gets or sets the name of the specified object. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string (""). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

State

Pobiera bieżącą zawartość StateBag.Gets the current contents of the StateBag. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

StyleReference

Pobiera lub ustawia odwołanie do właściwości stylu dla Style.Gets or sets a reference to the style properties for a Style. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Wrapping

Pobiera lub ustawia określony tryb zawijania dla stylu.Gets or sets the specified wrapping mode for the style. Wartością domyślną jest NotSet.The default value is NotSet. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Metody

AddParsedSubObject(Object)

Ustawia właściwość DeviceSpecific na określony obiekt.Sets the DeviceSpecific property to the specified object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ApplyTo(WebControl)

Stosuje właściwości stylu do kontrolki.Applies the properties of a style to a control. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Clone()

Zwraca kopię tego wystąpienia obiektu Style.Returns a copy of this instance of the Style object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetTemplate(String)

Zwraca szablon o podanej nazwie.Returns the template with the specified name. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
LoadViewState(Object)

Ładuje stan widoku do State obiektu Style.Loads the view state into the State of the Style object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
RegisterStyle(String, Type, Object, Boolean)

Rejestruje Właściwość stylu i zwraca unikatowy klucz dla wyszukiwania.Registers a style property and returns a unique key for lookup. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

SaveViewState()

Zapisuje zmiany stanu widoku w Object.Saves the changes to the view state to an Object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Włącza śledzenie stanu widoku w obiekcie Style.Turns on the tracking of view state in the Style object. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Jawne implementacje interfejsu

IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object).For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.IsTrackingViewState

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsTrackingViewState.For a description of this member, see IsTrackingViewState. {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz LoadViewState(Object).For a description of this member, see LoadViewState(Object). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.SaveViewState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SaveViewState().For a description of this member, see SaveViewState(). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

IStateManager.TrackViewState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz TrackViewState().For a description of this member, see TrackViewState(). {1&gt;Ten interfejs API jest przestarzały.&lt;1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

Dotyczy

Zobacz też