StyleSheet.AddParsedSubObject(Object) Metoda

Definicja

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu i dodaje element do właściwości Controls formantu serwera.Notifies the server control that an element was parsed, and adds the element to the server control's Controls property. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void AddParsedSubObject(System::Object ^ o);
protected override void AddParsedSubObject (object o);
override this.AddParsedSubObject : obj -> unit
Protected Overrides Sub AddParsedSubObject (o As Object)

Parametry

o
Object

Obiekt reprezentujący przeanalizowany element.An object that represents the parsed element.

Wyjątki

Obiekt, który ma zostać dodany, nie ma atrybutu Name.the object to be added does not have a Name attribute.

Dotyczy

Zobacz też