StyleSheet.Alignment Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określone wyrównanie stylu.Gets or sets the specified alignment for the style. Wartością domyślną jest NotSet.The default value is NotSet. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::Alignment Alignment { System::Web::UI::MobileControls::Alignment get(); void set(System::Web::UI::MobileControls::Alignment value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Web.UI.MobileControls.Alignment Alignment { get; set; }
member this.Alignment : System.Web.UI.MobileControls.Alignment with get, set
Public Overrides Property Alignment As Alignment

Wartość właściwości

Alignment

Wyliczona wartość określająca wyrównanie stylu.An enumerated value specifying the alignment for the style.

Atrybuty

Wyjątki

W czasie wykonywania uzyskano dostęp do właściwości Alignment.The Alignment property was accessed at run time.

— lub —-or- Podjęto próbę ustawienia właściwości.An attempt was made to set the property.

Uwagi

Aby uzyskać możliwe wartości, zobacz Alignment.For possible values, see Alignment.

Dotyczy

Zobacz też