StyleSheet.BreakAfter Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia właściwość, która określa, czy dodatkowy podział końcowy jest renderowany po kontrolce.Gets or sets a property that determines whether an additional trailing break is rendered after the control. Ten przerwanie powoduje, że kolejna zawartość zostanie uruchomiona w następnym wierszu.This break causes subsequent content to start on the next line. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property bool BreakAfter { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override bool BreakAfter { get; set; }
member this.BreakAfter : bool with get, set
Public Overrides Property BreakAfter As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, czy dodatkowy podział końcowy jest renderowany po kontrolce; w przeciwnym razie false.true if an additional trailing break is rendered after the control; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Atrybuty

Wyjątki

W czasie wykonywania uzyskano dostęp do właściwości BreakAfter.The BreakAfter property was accessed at run time.

— lub —-or- Podjęto próbę ustawienia właściwości.An attempt was made to set the property.

Dotyczy

Zobacz też