StyleSheet.Clear Metoda

Definicja

Czyści kolekcję.Clears the collection. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uwagi

Ta metoda jest niedostępna w interfejsie IObjectListFieldCollection tylko do odczytu.This method is not available in the read-only IObjectListFieldCollection interface.

Metody Clear można użyć dla wszystkich klas, których dotyczy ta metoda.You can use the Clear method for all the classes where this method applies. Na przykład Metoda Clear dla kolekcji StyleSheet czyści wszystkie style w kolekcji; lub dla DeviceSpecificChoiceCollectionczyści wszystkie opcje w kolekcji.For example, the Clear method for a StyleSheet collection clears all the styles in the collection; or for the DeviceSpecificChoiceCollection, it clears all the choices in the collection.

Dodanie pola do pól na liście obiektów powoduje zmianę zachowania powiązania danych kontrolki i wymaga ponownego powiązania danych z formantem.Adding a field to the fields of an object list changes the data-binding behavior of the control, and requires you to bind data to the control again.

Dotyczy

Zobacz też