StyleSheet.Font Właściwość

Definicja

Zwraca obiekt FontInfo, który zawiera informacje o czcionce dotyczące formantu.Returns a FontInfo object that contains font information about the control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 virtual property System::Web::UI::MobileControls::FontInfo ^ Font { System::Web::UI::MobileControls::FontInfo ^ get(); };
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Web.UI.MobileControls.FontInfo Font { get; }
member this.Font : System.Web.UI.MobileControls.FontInfo
Public Overrides ReadOnly Property Font As FontInfo

Wartość właściwości

FontInfo

FontInfo, który zawiera informacje o czcionce formantu.The FontInfo that contains the font information about the control.

Atrybuty

Wyjątki

W czasie wykonywania uzyskano dostęp do właściwości Font.The Font property was accessed at run time,

Dotyczy

Zobacz też